Ochrana osobních údajů

Informace o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů 

dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (toto nařízení bude dále označováno jen jako „GDPR“) a Zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů.

1. Arcibiskupské zámecké víno s.r.o., IČO: 26240904   DIČ: CZ26240904, se sídlem: Na Kopečku 1487/10, 767 01 Kroměříž, zapsaná v obchodním rejstříku v oddíle C, vložka 39514 u rejstříkového soudu v Brně zpracovává jako správce Vaše osobní údaje, nutné pro řádný výkon své činnosti (dále také jako „Osobní údaje“).

2. Vaše Osobní údaje společnost Arcibiskupské zámecké víno s.r.o. (dále také správce) zpracovává v pozici správce pouze pro níže uvedené účely a na základě uvedených právních základů:

a) plnění smlouvy (dále také jako „Smlouva“) dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR;

b) marketing – na základě oprávněného zájmu správce dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, tj. zejména nabízení výrobků a služeb, zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích, službách a jiných aktivitách, včetně přímého marketingu prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti;

c) vedení uživatelského účtu na základě titulu plnění smlouvy nebo předsmluvních příprav dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

3. Zpracovávané údaje:

a) jméno a příjmení;
b) adresa bydliště;
c) doručovací adresa;
d) adresa elektronické pošty;
e) telefonní číslo;
f) datum narození;
g) vztah k vínu.

4. Forma zpracování – osobní údaje bude správce zpracovávat v elektronické podobě automatizovaným a neautomatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

5. Osobní údaje budou společností Arcibiskupské zámecké víno s.r.o. poskytnuty těmto třetím osobám:

a) osobám poskytujícím společnosti Arcibiskupské zámecké víno s.r.o. serverové, webové, cloudové nebo IT služby;
b) pro účel plnění smlouvy také externí účetní či daňovému poradci;
c) pro účel plnění smlouvy také mohou být poskytnuty externí advokátní kanceláři;
d) přepravní společnosti MESSENGER, a.s.

6. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.

7. Osobní údaje budou společností Arcibiskupské zámecké víno s.r.o. zpracovávány po dobu trvání Smlouvy, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností společnosti Arcibiskupské zámecké víno s.r.o., podle platných právních předpisů nejdéle však 10 let od jejího ukončení. Informace uchovávané na základě uděleného souhlasu budou zpracovávány po dobu neurčitou do odvolání souhlasu.

8. Nákup zboží není podmíněn souhlasem se zpracováním osobních údajů. V případě následného zpracování osobních údajů za účelem přímého marketingu má kupující kdykoliv právo požádat o vyřazení z distribučního seznamu, a to tak, že zašle společnosti na adresu elektronické pošty obchod@arcibiskupskevino.cz zprávu nebo tuto skutečnost oznámí společnosti telefonicky, případně speciálně pro:

a) Vedení uživatelského účtu po přihlášení se na účet tento účet zruší.
b) Zpracování osobních údajů pro účely marketingu postupuje dle odkazu pro odhlášení se ze zasílání obchodních sdělení umístěného v každém obdrženém emailu.

Tímto není dotčeno zpracování osobních údajů provedené v minulosti ani pro účely splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je kupující, případně jsou nezbytné pro splnění právní povinnosti.

9. V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů máte tato práva:

a) Právo na přístup k Osobním údajům u společnosti Arcibiskupské zámecké víno s.r.o., což znamená, že si můžete kdykoliv požádat o potvrzení společnosti Arcibiskupské zámecké víno s.r.o., zda Osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud Osobní údaje byly získány, a zda dochází na základě zpracování Osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může společnost Arcibiskupské zámecké víno s.r.o. požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů

b) Právo na opravu Osobních údajů, což znamená, že můžete požádat společnost Arcibiskupské zámecké víno s.r.o. o opravu či doplnění Osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

c) Právo na výmaz Osobních údajů, což znamená, že společnost Arcibiskupské zámecké víno s.r.o. musí vymazat Vaše Osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) odvoláte souhlas a neexistuje žádný další důvod pro zpracování (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování (iv) zpracování je protiprávní nebo (v) to ukládá zákonná povinnost.

d) Právo na omezení zpracování Osobních údajů, což znamená, že dokud se nevyřeší sporné otázky ohledně zpracování Vašich Osobních údajů, konkrétně pokud (i) popíráte přesnost Osobních údajů, (ii) zpracování je protiprávní, ale místo výmazu Osobních údajů chcete jejich zpracování pouze omezit, (iii) společnost Arcibiskupské zámecké víno s.r.o. již Osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy ano (iv) nebo pokud Vámi byla vznesena námitka proti zpracování dle čl. 1.6. písm. f), společnost Arcibiskupské zámecké víno s.r.o. může mít Osobní údaje pouze uloženy a další zpracování je podmíněno Vaším souhlasem, případně tím, že tyto údaje jsou potřeba z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

e) Právo na přenositelnost údajů, což znamená, že máte právo získat Vaše Osobní údaje, které jste poskytli společnosti Arcibiskupské zámecké víno s.r.o. se souhlasem ke zpracování nebo pro účely plnění smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a, je-li to technicky proveditelné, máte právo, aby společnost Arcibiskupské zámecké víno s.r.o. tyto údaje předala jinému správci.

f) Právo vznést námitku proti zpravování Osobních údajů, což znamená, že můžete u společnosti Arcibiskupské zámecké víno s.r.o. podat písemnou či elektronickou námitku proti zpracování svých Osobních údajů, čímž způsobíte, že společnost Arcibiskupské zámecké víno s.r.o. Osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.

10. Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem, můžete uplatnit u společnosti Arcibiskupské zámecké víno s.r.o. buďto písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na adresu jeho sídla, či elektronickou formou na e-mailové adrese obchod@arcibiskupskevino.cz či telefonicky na čísle: +420 573 336 869

11. Budete-li se domnívat, že jsme Vaši záležitost v oblasti zpracování osobních údajů nevyřešili správně, máte dále právo podat stížnost proti zpracování Osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese: www.uoou.cz.

12. Poskytnutí osobních údajů za účelem uzavření smlouvy je požadováno z důvodu, že jsou nezbytné pro plnění závazků ze smlouvy, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon. Důsledkem neposkytnutí údajů může být neuzavření smlouvy.

13. Na základě zpracovávaných Osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování.

14. V případě, že bude společnost Arcibiskupské zámecké víno s.r.o. chtít užívat osobní údaje k jinému účelu, než který je stanoven v této informační doložce, neprodleně vám poskytne informaci o tomto jiném účelu a další informace uvedené v této doložce.

15. Informace nabývá účinnosti dne 1. dubna 2019.

V Kroměříži dne 1. dubna 2019.